Αναγκαστική Εκτέλεση

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

 • Κατάθεση και επίδοση διαταγών πληρωμής
 • Στόχευση σε εξωδικαστικό συμβιβασμό
 • Έρευνες ακίνητης περιουσίας 
 • Καταγγελία της σύμβασης. Σύνταξη και επίδοση εξώδικων δηλώσεων – προσκλήσεων
 • Οργάνωση και πραγματοποίηση συναντήσεων με αντιδίκους 
 • Έλεγχο και αρχειοθέτηση φυσικών φακέλων
 • Σύνταξη και εκδίκαση αγωγών
 • Εγγραφή προσημειώσεων, αναγκαστικών και συναινετικών
 • Εγγραφή υποθήκης και τροπή προσημείωσης σε υποθήκη
 • Κατάσχεση εις χείρας τρίτου και κατασχέσεις κινητής ή ακίνητης περιουσίας
 • Διαδικασία του Ν.3869
 • Ενέργειες αναγκαστικής εκτέλεσης
 • Δικαστηριακή εκπροσώπηση