Αστικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

Οικογενειακό Δίκαιο

 • Διαζύγια
 • Διατροφή & Επιμέλεια παιδιών
 • Επικοινωνία μεταξύ Γονέων και Τέκνων
 • Υιοθεσίες
 • Αναγνωρίσεις Τέκνων
 • Σύμφωνα Συμβίωσης

Κληρονομικό Δίκαιο

 • Δημοσίευση Διαθηκών
 • Κληρονομητήρια
 • Αποδοχές Κληρονομιάς
 • Διευθετήσεις Κληρονομικών Ζητημάτων

Εργατικό Δίκαιο

 • Εργατικό Ατύχημα
 • Διεκδίκηση Αποζημιώσεων από Απολύσεις & Εργατικά Ατυχήματα
 • Διεκδίκηση Δεδουλευμένων Αποδοχών
 • Σύναψη Συμβάσεων Εργασίας
 • Έκδοση Συντάξεων

Μισθωτικές Διαφορές

 • Μισθώσεις Αστικές & Επαγγελματικές
 • Αγοραπωλησίες & Έλεγχος Νομιμότητας Ακινήτων
 • Εκπροσώπηση σε Μισθωτικές Διαφορές και Διαφορές Συνιδιοκτητών

Αυτοκίνητα

 • Εξωδικαστική Επίλυση Διαφορών με Ασφαλιστική Εταιρεία
 • Αγωγές Αποζημίωσης από Αυτοκινητικό Ατύχημα