Εμπορικό Δίκαιο

Αναλαμβάνουμε υποθέσεις που αφορούν:

  • Σύσταση – Τροποποίηση – Μετατροπή – Λύση κάθε τύπου εταιρείας
  • Εξαγορά κάθε τύπου εταιρείας
  • Ένταξη στο άρθρο 99 και στην διαδικασία συνδιαλλαγής
  • Διαφορές που απορρέουν από αξιόγραφα
  • Κατοχύρωση εμπορικού σήματος
  • Σύνταξη συμβάσεων